جزوه درس تعامل انسان و کامپیوتر

دانلود جزوه 

جزوه شماره 1 درس تعامل انسان و کامپیوترجروه شمار1

جزوه شماره 2 درس تعامل انسان و کامپیوترجزوه شماره 2