جزوه درس پایگاه داده ها

جزوه جلسه اول jalase 1


جزوه جلسه دوم jalase 2


جزوه جلسه سوم jalase 3


جزوه جلسه چهارم jalase 4


جزوه جلسه پنجم jalase 5


جزوه جلسه ششم jalase 6


جزوه جلسه هفتم jalase 7


جزوه جلسه هشتم jalase 8


جزوه جلسه نهم jalase 9


جزوه جلسه دهم jalase 10


جزوه جلسه یازدهم jalase 11


جزوه جلسه دوازدهم jalase 12


جزوه جلسه سیزدهم jalase 13


جزوه جلسه چهاردهمjalase 14


جزوه جلسه پانزدهم مراحل طراحی زیر سیستم داروخانه برای بیماران بستری