برای حفظ لغات انگلیسی، بهیاد معجزه می کند

بهیاد چیست ؟

یکى از روش هاى مؤثر براى یادگیرى و حفظ کردن مطالب، استفاده از جعبه لایتنر است.مابر اساس جعبه لایتنربرنامه ای به نام بهیادرا نوشته ایم امیدواریم شما با استفاده از این برنامه بریادگیرى خود بیفزائید و در زمان محدودتر باکیفیت بهتر مطالب بیشترى را به خاطر بسپارید.

جعبه یادگیرى لایتنر:

این وسیله که توسط محقق اتریشى آقاى سباستین لایتنر طراحى شده است.مطالب را از حافظه کوتاه مدت شما به حافظه بلندمدتتان منتقل می نماید. این گام به گونه اى انجام مى گیردکه شما احساس یک تفکر سخت یا تکرارهاى خسته کننده نخواهید کرد انسان وقتى ازکارى لذت ببرد دیگر احتیاجى نیست تا خود را مجبورکند به آن بپردازد بلکه خودبه خود به طرف آن می رود.

 اساس علمی:

این برنامه بر اساس تجارب روانشناسى و تربیتى زیر طراحى شده است .

اگر انسان یک مطلب یا مفهوم را به خوبى فرا بگیرد بعد از یک روز تا یک هفته تقریبا 45درصد آنرا فراموش می کند و بعد از یک ماه 80درصد آن را فراموش مى کند به این ترتیب فقط 20 درصد وارد حافظه دراز مدت مى شود. بهیاد روش یادگیری را به گونه اى تنظیم مى کند تا با بیشترین تکرار در قسمت خطرناک منحنى فراموشی، مطالب به حافظه دراز مدت هدایت شود.

آزمایش اسکینر: این آزمایش مى گوید هرگاه بلافاصله بعد از هر عملى پاداش دریافت شود، باعث تشدید آن عمل مى شود. وقتى دربازى موفقیتى به دست مى آورید پاداش می گیرید که همان امتیاز بیشتر است . این امتیاز بیشتر چون به شما رضایت می دهد تمایل پیدا مى کنیدکه کماکان با شدت بیشترى به بازى ادامه دهید.

از این خاصیت در بهیاد استفاده شده است، یعنى شما هر بار که چیزى را یاد مى گیرید به قسمت بعدى مى روید امتیاز مى گیرید و همین باعث مى شود دائماً از آن با تمایل قلبى استفاده کنید.

مزایاى این وسیله :

ا) از تکرارهاى غیر ضرورى جلوگیرى مى کند، به عبارتى دیگر شما براى آنکه مطلبى را از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل کنید نیازمند تکرارهاى مکررهستید، اما وقتى یک صفحه را براى چندمین بار مطالعه می کنید مطالبى را که بلد هستید مجددا مى خوانید در صورتیکه دیگر لزومى به تکرار آن نیست و تکرار بى جهت آن باعث اتلاف وقت و انرژى، بى حوصلگى و در نتیجه دلزدگى شما مى شود اما بهیاد فقط مطالب چموش و رام نشدنى را شکارکرده و ما را وادار به تکرار آن مى کند.

2) اگر شما آنرا براى مدتى هم رها سازید هیچ اختلالى درکار یادگیرى ایجاد نمى شود جز آنکه مجبور مى شویدمطالب را بار دیگر مرور کنید. البته توصیه ما این است که کار را به طور منظم ادامه دهید.

3) باگرفتن امتیاز و مشاهده پیوسته موفقیت ، یادگیرى براى شما از یک حالت خسته کننده به یک بازى لذت بخش و دل نشین تبدیل مى شود.

چگونه از بهیاد استفاده کنیم ؟

بهیاد شامل دو بخش مهم است :

1-افزودن کلمات:

در این بخش باید کلماتی  را که بلد نبودین و برای شما جدید هستند وارد کنید باید توجه داشته باشید که قبل از وارد کردن کلمات، چندبار آن را تکرار کنید تا درحافظه کوتاه مدت شما ثبت شود.شما می توانید هر روز کلمات جدید را اضافه کنید   

2-تمرین:

این بخش شامل پنج قسمت به نام های روز اول ،روز دوم، روز سوم ، هفته اول ، هفته دوم ، ماه اول وماه دو است.

 روز اول :

وفتی در بخش اول کلمات وارد می شود در روز اول قابل مشاهده هستند ولی باید یک روز زمان طی شود و زمان انتظار آن 0 شود و در صورت فراموش نکردن به روز دوم منتقل شود.اگر فراموش کرده باشید زمان انتظار 1 خواهد شد یعنی باید یک روز دیگرطی شود.

روز دوم:

در روز دوم کلماتی قابل مشاهده و پاسخگویی هستند که از روز اول به این روز انتقال پیدا کرده اند یعنی در روز اول آنها را بلد بودید.اگر زمان انتظار کلمات  در این قسمت 0 باشند  و پاسخ صحیح داده شود به روز سوم انتقال داده می شود  در غیر این صورت به روز اول انتقال داده می شود و در آخر صف قرار می گیرد .

روز سوم:

 در روز سوم کلماتی قابل مشاهده و پاسخگویی هستند که از روز دوم به این روز انتقال پیدا کرده اند یعنی در روزدوم آنها را بلد بودید.اگر زمان انتظار کلمات  در این قسمت 0 باشند  و پاسخ صحیح داده شود به هفته اول انتقال داده می شود  در غیر این صورت به روز اول انتقال داده می شود و در آخر صف قرار می گیرد .

هفته اول:

درهفته اول کلماتی قابل مشاهده و پاسخگویی هستند که از روز سوم به این روز انتقال پیدا کرده اند یعنی در روزسوم آنها را بلد بودید.اگر زمان انتظار کلمات  در این قسمت 0 یعنی 7 روز از زمان ورودش گذشته باشند  و پاسخ صحیح داده شود به هفته دوم انتقال داده می شود  در غیر این صورت به روز اول انتقال داده می شود و در آخر صف قرار می گیرد.

هفته دوم:

درهفته دوم کلماتی قابل مشاهده و پاسخگویی هستند که ازهفته اول به این قسمت انتقال پیدا کرده اند یعنی پس از گذشت یک هفته آنها را بلد بودید.اگر زمان انتظار کلمات  در این قسمت 0 یعنی 14 روز از زمان ورودش گذشته باشند  و پاسخ صحیح داده شود به ماه اول انتقال داده می شود  در غیر این صورت به روز اول انتقال داده می شود و در آخر صف قرار می گیرد.

ماه اول:

درماه اول کلماتی قابل مشاهده و پاسخگویی هستند که ازهفته دوم به این قسمت انتقال پیدا کرده اند یعنی پس از گذشت دو هفته آنها را بلد بودید.اگر زمان انتظار کلمات  در این قسمت 0 یعنی 30 روز از زمان ورودش گذشته باشند  و پاسخ صحیح داده شود به ماه دوم انتقال داده می شود  در غیر این صورت به روز اول انتقال داده می شود و در آخر صف قرار می گیرد.

ماه دوم:

درماه دوم کلماتی قابل مشاهده و پاسخگویی هستند که ازماه اول به این قسمت انتقال پیدا کرده اند یعنی پس از گذشت یک ماه آنها را بلد بودید.اگر زمان انتظار کلمات  در این قسمت 0 یعنی 60 روز از زمان ورودش گذشته باشند  و پاسخ صحیح داده شود در حافظه درازمدت شما ثبت خواهد شد.اگر در این قسمت کلمه را حفظ نکرده باشید مراحل بالا به درستی طی نشده باید مجدداً از اول به صورت صحیح انجام شود.

سایر بخش های برنامه:

بخش کلمات: در این بخش داده های وارد شده را می توانبد به صورت روز اول ،دوم، سوم، ماه اول، دوم با زمان انتظار برای پاسخ مشاهده نمایدوهمچنین برای حذف کلمه می توانید انگشت خود را روی کلمه مورد نظر چند لحظه نگه دارید تا گزینه حذف ظاهر شود

بخش لغت های امروز: دراین بخش تمام داده به صورت صف  قابل نمایش هستند آنهایی که زمان انتظارشان صفر هست در اول صف هستند . برای حذف کلمه می توانید انگشت خود را روی کلمه مورد نظر چند لحظه نگه دارید تا گزینه حذف ظاهر شود.